+48 502 415 239 biuro@polishnow.pl

Praca

POZWOLENIE NA PRACĘ

Aby móc pracować na terytorium Polski zazwyczaj każdy cudzoziemiec musi posiadać pozwolenie na pracę.

KTO NIE MUSI POSIADAĆ POZWOLENIA NA PRACĘ?

  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej
  • obywatele Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, Konfederacji Szwajcarskiej
  • członkowie rodzin obywateli wyżej wymienionych państw.

KIEDY JEST POTRZEBNE POZWOLENIE NA PRACĘ?

  • gdy cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium Polski na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział znajduje się na terytorium Polski;
  • gdy cudzoziemiec, w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej przebywa na terytorium Polski przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;
  • gdy cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany do Polski na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym;
  • gdy cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału lub zakładu na terytorium Polski i jest delegowany na terytorium Polski w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (tzw. usługa eksportowa);

Obcokrajowiec, który nielegalnie wykonuje pracę na terytorium Polski, podlega karze grzywny nie niższej niż 1.000 zł.

Osoba, która zatrudnia nielegalnie obcokrajowca podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł.
JAK OTRZYMAĆ POZWOLENIE NA PRACĘ?

KIEDY NIE TRZEBA MIEĆ POZWOLENIA NA PRACĘ?


Scroll to Top