+48 502 415 239 biuro@polishnow.pl

REGULAMIN KURSÓW JĘZYKOWYCH SZKOŁY POLISH NOW

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

 1. W szkole języka polskiego POLISH NOW prowadzone są kursy:
  • grupowe,
  • indywidualne,
  • w tandemie.
 2. Rejestracja na kurs odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego otrzymanego drogą mailową po wcześniejszym kontakcie telefonicznym ze Szkołą. Formularz rejestracyjny stanowi podstawę do sporządzenia Umowy o naukę, w której zawarte są następujące informacje: nazwa kursu, czas jego trwania, cena oraz procedura zmiany warunków Umowy.
 3. Płatność jest potwierdzeniem, a zarazem zgodą na warunki przedstawione w Umowie oraz w regulaminie Szkoły.
 4. Opłatę za naukę należy wnieść w formie przelewu środków na konto bankowe Szkoły.
 5. Aby zapisać się na kursy na poziomie A2, B1, B2, C1 Uczestnik kursu jest zobowiązany do napisania testu i wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej z nauczycielem.
 6. Informacja o rozpoczęciu kursu jest przekazywana uczniom za pomocą komunikacji telefonicznej za pośrednictwem numerów kontaktowych lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika kursu podczas zawierania Umowy. W razie wskazania nieprawidłowych danych kontaktowych podczas zawierania Umowy Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedwczesne rozpoczęcie kursu i opuszczenie zajęć przez uczestnika.
 7. Poprzez pozostawienie swoich danych kontaktowych (numeru/numerów telefonu, adresu poczty elektronicznej) Uczestnik kursu wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji informacyjno-organizacyjnej (SMS, e-mail).
 8. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach marketingowych zdjęć wykonanych podczas zajęć.
 9. Grupy są tworzone z uwzględnieniem poziomu języka, wieku i indywidualnych potrzeb uczestników. Grupa składa się minimalnie z dwóch, maksymalnie z 10 osób.
 10. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć i/lub odwołania zajęć tylko z przyczyn od niej niezależnych (np. nagła choroba nauczyciela). Odwołane zajęcia będą przeprowadzone w innym terminie, uzgodnionym ze wszystkimi Uczestnikami kursu.
 11. Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy i zaproponowania zajęć w innej grupie o tym samym poziomie nauki, jeśli liczba uczestników w grupie będzie wynosić mniej niż 4 osoby.
 12. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany nauczyciela w czasie nauki.
 13. Po zakończeniu kursu obowiązkowe jest napisanie testu. Pozytywny wynik (uzyskanie minimum 64% punktów) uprawnia Uczestnika kursu do kontynuowania nauki na następnym etapie.
 14. W razie jakichkolwiek życzeń lub uwag odnośnie organizacji zajęć, należy zwracać się do swojego nauczyciela, do sekretariatu Szkoły lub do dyrekcji.

 

CENA 

 1. Cena kursu obejmuje:
  • zajęcia (jednostka lekcyjna to 60 minut, ilość godzin zależna od wybranego kursu); 
  • materiały dodatkowe wykorzystywane podczas zajęć (materiały drukowane podczas zajęć stacjonarnych, materiały w formie PDF podczas zajęć online).
  • test kwalifikacyjny po zakończeniu kursu;
  • certyfikat ukończenia kursu;
  • konsultacje metodyczne – raz w tygodniu 15 minut
  • cykliczne spotkania łączone z innymi grupami kursowymi – raz na miesiąc (w okresie lockdownu zawieszone)
 2. Koszt kursu nie może zostać zmieniony w trakcie trwania nauki.
 3.  3. Sposoby opłaty:
  • za pomocą przedpłaty za cały kurs nauki;
  • w dwóch częściach: pierwsza część płatności zawiera 50% wartości kursu + opłatę rejestracyjną, należy ją wnieść w ciągu 14 dni od zapisu na kurs; druga część płatności: zgodnie z terminami zawartymi w Umowie;
  • płatność co miesiąc (w przypadku braku konieczności rejestracji dokumentów w celu uzyskania wizy lub zezwolenia na pobyt).
  • Dla Uczestników kursu, którzy dołączają do grup podczas nauki, jest stosowany indywidualny system płatności.
 4.  4. Opłatę za naukę można wnieść w formie przelewu bankowego na konto SzkołyKonto złotówkowe (PLN):

  74 1160 2202 0000 0002 2532 2712

 

OPUSZCZANIE ZAJĘĆ

 1. Szkoła nie przewiduje zwrotu opłaty za zajęcia opuszczone z winy Uczestnika kursu.
 2. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zmiany ich terminu w nagłych przypadkach (choroba nauczyciela, przyczyny techniczne itp.). Data i godzina odpracowywanych zajęć jest ustalana z grupą.
 3. Uczestnicy, którzy nie zaliczyli testu końcowego, nie otrzymują certyfikatu. W razie konieczności Uczestnik może otrzymać Certyfikat uczestnictwa w kursie.

 

 REZYGNACJA Z KURSU

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z kursu w dowolnym momencie poprzez złożenie Oświadczenia o rezygnacji. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej do administracji Szkoły lub wysłać zeskanowaną kopię na elektroniczny adres Szkoły: biuro@polishnow.pl
 2. W przypadku oświadczenia o rezygnacji z kursu na ponad 4 tygodnie do jego rozpoczęcia, student otrzyma zwrot wcześniejszej płatności za kurs, minus 30% opłaty za kurs.
 3. W przypadku oświadczenia o rezygnacji z kursu na mniej niż 4 tygodnie do jego rozpoczęcia, student otrzyma zwrot wcześniejszej płatności za kurs, minus 50% opłaty za kurs.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy (z inicjatywy studenta) w trakcie trwania kursu, Uczestnik ponosi wszystkie koszty związane z już przeprowadzonymi zajęciami. Oprócz tego Uczestnik ponosi również koszty związane z pozostałymi zajęciami w wymiarze 50% ich wartości. Jako zajęcia przeprowadzone określa się zajęcia/lekcje, które już się odbyły zgodnie z harmonogramem.
 5. Jeżeli odstąpienie od Umowy dotyczy uczestnictwa w kursie zorganizowanym dla cudzoziemców ubiegających się o zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zezwolenie na pobyt) na podstawie kursów organizowanych przez Szkołę po otrzymaniu dokumentu pobytowego koszt rezygnacji wynosi 100% kosztu kursu.
 6. Jeżeli odstąpienie od Umowy dotyczy uczestnictwa w kursie dla cudzoziemców ubiegających się o wizę na terytorium Polski, w przypadku otrzymania wizy, koszt odmowy wynosi 100% kosztu kursu.
 7. Obywatele krajów, w których obowiązuje system bezwizowy co do wjazdu na terytorium Polski, którzy otrzymali potwierdzenie uczestnictwa w kursie, na podstawie którego mogą uzyskać wizę lub kartę pobytu (zezwolenie na pobyt), a następnie zrezygnowali z udziału w kursie, opłata za kurs nie podlega zwrotowi.
 8. W przypadku, gdy Uczestnik nie otrzyma wizy, która umożliwi mu wjazd na teren Polski na kurs językowy organizowany przez Szkołę, Szkoła zwróci kwotę zapłaconą za kurs, pomniejszoną o opłatę rejestracyjną (100 złotych) oraz opłaty manipulacyjne określone w Umowie. Zwrot jest możliwy tylko w formie przelewu bankowego w ciągu 90 dni. Uczestnik zobowiązany jest do napisania wniosku i przedstawienia dokumentu potwierdzającego negatywną decyzję konsulatu o wydaniu wizy.
 9. W przypadku niskiej frekwencji (mniej niż 70%), a także ponad sześciu nieuzasadnionych nieobecnościach z rzędu, Uczestnik zostanie wykluczony z kursu.

 


Scroll to Top