+48 502 415 239 biuro@polishnow.pl

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informuję, iż:

1.

Administratorem Pana danych osobowych jest Pani Anna Sosna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Polish Now Centrum Języka Polskiego dla Obcokrajowców, pod adresem: ul. Hallera 32f/1, 40-321 Katowice (dalej: Administrator).

2.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@polishnow.pl lub pod numerem telefonu 502 415 239.

3.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu:

a. realizacji umowy o kurs języka polskiego, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b. zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami lub na podstawie tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
c. realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora przez przepisy prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i innych aktów prawnych, z których wynika obowiązek Administratora do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

4.

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom doradczym i audytowym.

5.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, o której mowa w pkt. 3 lit. a niniejszej informacji. W celu dochodzenia roszczeń Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego.

6.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7.

Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dojdzie Pan/Pani do przekonania, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez nas w sposób naruszający przepisy prawa.

8.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niewskazania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy.
9.

W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


Scroll to Top