Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pana danych osobowych jest Pani Anna Sosna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Polish Now Centrum Języka Polskiego dla Obcokrajowców, pod adresem: ul. Hallera 32f/1, 40-321 Katowice (dalej: Administrator).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@polishnow.pl lub pod numerem telefonu 502 415 239.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • realizacji umowy o kurs języka polskiego, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami lub na podstawie tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora przez przepisy prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i innych aktów prawnych, z których wynika obowiązek Administratora do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
 4. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom doradczym i audytowym.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, o której mowa w pkt. 3 lit. a niniejszej informacji. W celu dochodzenia roszczeń Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dojdzie Pan/Pani do przekonania, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez nas w sposób naruszający przepisy prawa.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niewskazania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy.
 9. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.