Regulamin kursów językowych online szkoły Polish Now

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W szkole języka polskiego POLISH NOW prowadzone są kursy:
  • grupowe,
  • indywidualne,
  • w tandemie.
 2. Rejestracja na kurs odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego otrzymanego drogą mailową po wcześniejszym kontakcie telefonicznym ze Szkołą. Formularz rejestracyjny stanowi podstawę do sporządzenia Umowy o naukę, w której zawarte są następujące informacje: nazwa kursu, czas jego trwania, cena oraz procedura zmiany warunków Umowy.
 3. Płatność 100 zł wpłaty początkowej jest potwierdzeniem, a zarazem zgodą na warunki przedstawione w Umowie oraz w Regulaminie Szkoły. Jeżeli z powodów niezależnych od studenta (np. niewystarczająca liczba uczestników) kurs nie rozpocznie się – opłata będzie zwrócona w ciągu 3 dni roboczych od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji z kursu.

CENA

 1. Cena kursu obejmuje:
  • zajęcia (jednostka lekcyjna to 60 minut, ilość godzin zależna od wybranego kursu);
  • materiały dodatkowe wykorzystywane podczas zajęć (materiały drukowane podczas zajęć stacjonarnych, materiały w formie PDF podczas zajęć online);
  • test kwalifikacyjny po zakończeniu kursu;
  • certyfikat ukończenia kursu;
  • konsultacje metodyczne – raz w tygodniu 15 minut;
  • cykliczne spotkania łączone z innymi grupami kursowymi – raz na miesiąc (w okresie lockdownu zawieszone).
 2. Koszt kursu nie może zostać zmieniony w trakcie trwania nauki.
 3. Opłatę za odbyte zajęcia dokonuje się w formie:
  • za pomocą przedpłaty za cały kurs nauki;
  • w dwóch częściach: pierwsza część płatności zawiera 50% wartości kursu + opłatę rejestracyjną, należy ją wnieść w ciągu 14 dni od zapisu na kurs; druga część płatności: zgodnie z terminami zawartymi w Umowie;
  • płatność co miesiąc.
 4. Dla Uczestników kursu, którzy dołączają do grup podczas nauki, jest stosowany indywidualny system płatności.
 5. Opłatę za naukę należy wnieść w formie przelewu środków na konto bankowe Szkoły: POLISH NOW CENTRUM JĘZYKA POLSKIEGO DLA OBCOKRAJOWCÓW. Numer konta: 74 1160 2202 0000 0002 2532 2712.

ZAPISY I ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Aby zapisać się na kursy na poziomie A2, B1, B2, C1, Uczestnik kursu jest zobowiązany do napisania testu i wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej z nauczycielem. W przypadku podejmowania nauki na kursie A1 test nie jest wymagany.
 2. Informacja o rozpoczęciu kursu jest przekazywana uczniom za pomocą komunikacji telefonicznej za pośrednictwem numerów kontaktowych lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika kursu podczas zawierania Umowy. W razie wskazania nieprawidłowych danych kontaktowych podczas zawierania Umowy Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedwczesne rozpoczęcie kursu i opuszczenie zajęć przez uczestnika.
 3. Poprzez pozostawienie swoich danych kontaktowych (numeru/numerów telefonu, adresu poczty elektronicznej) Uczestnik kursu wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji informacyjno-organizacyjnej (SMS, e-mail).
 4. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach marketingowych zdjęć wykonanych podczas zajęć.
 5. Grupy są tworzone z uwzględnieniem poziomu języka, wieku i indywidualnych potrzeb uczestników. Grupa składa się minimalnie z 2, maksymalnie z 10 osób.
 6. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć i/lub odwołania zajęć tylko z przyczyn od niej niezależnych (np. nagła choroba nauczyciela). Odwołane zajęcia będą przeprowadzone w innym terminie, uzgodnionym ze wszystkimi Uczestnikami kursu.
 7. Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy i zaproponowania zajęć w innej grupie o tym samym poziomie nauki, jeśli liczba uczestników w grupie będzie wynosić mniej niż 4 osoby.
 8. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany nauczyciela w czasie nauki.
 9. Po zakończeniu kursu obowiązkowe jest napisanie testu. Pozytywny wynik (uzyskanie minimum 64% punktów) uprawnia Uczestnika kursu do kontynuowania nauki na następnym etapie.
 10. W razie jakichkolwiek życzeń lub uwag odnośnie organizacji zajęć, należy zwracać się do swojego nauczyciela, do sekretariatu Szkoły lub do dyrekcji.

OPUSZCZANIE ZAJĘĆ

 1. Szkoła nie przewiduje zwrotu opłaty za zajęcia opuszczone z winy Uczestnika kursu.
 2. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zmiany ich terminu w nagłych przypadkach (choroba nauczyciela, przyczyny techniczne itp.). Data i godzina odpracowywanych zajęć jest ustalana z grupą.
 3. Uczestnicy, którzy nie zaliczyli testu końcowego, nie otrzymują certyfikatu. W razie konieczności Uczestnik może otrzymać certyfikat uczestnictwa w kursie.

 REZYGNACJA Z KURSU

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z kursu w dowolnym momencie poprzez złożenie Oświadczenia o rezygnacji. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej do administracji Szkoły lub wysłać zeskanowaną kopię na elektroniczny adres Szkoły: biuro@polishnow.pl do połowy miesiąca poprzedzającego rezygnację (przed wystawieniem faktury miesięcznej, w przypadku płatności co miesiąc z góry).
 2. W przypadku oświadczenia o rezygnacji z kursu na ponad 2 tygodnie do jego rozpoczęcia student otrzyma zwrot wcześniejszej płatności za kurs, minus 30% opłaty za kurs.
 3. W przypadku oświadczenia o rezygnacji z kursu na mniej niż 2 tygodnie do jego rozpoczęcia student otrzyma zwrot wcześniejszej płatności za kurs, minus 50% opłaty za kurs.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy (z inicjatywy studenta) w trakcie trwania kursu Uczestnik ponosi wszystkie koszty związane z już przeprowadzonymi zajęciami.
 5. Jeżeli odstąpienie od Umowy dotyczy uczestnictwa w kursie zorganizowanym dla cudzoziemców ubiegających się o zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zezwolenie na pobyt) na podstawie kursów organizowanych przez Szkołę po otrzymaniu dokumentu pobytowego koszt rezygnacji wynosi 100% kosztu kursu.
 6. Jeżeli odstąpienie od Umowy dotyczy uczestnictwa w kursie dla cudzoziemców ubiegających się o wizę na terytorium Polski, w przypadku otrzymania wizy, koszt odmowy wynosi 100% kosztu kursu.
 7. Obywatele krajów, w których obowiązuje system bezwizowy co do wjazdu na terytorium Polski, którzy otrzymali potwierdzenie uczestnictwa w kursie, na podstawie którego mogą uzyskać wizę lub kartę pobytu (zezwolenie na pobyt), a następnie zrezygnowali z udziału w kursie, opłata za kurs nie podlega zwrotowi.
 8. W przypadku gdy Uczestnik nie otrzyma wizy, która umożliwi mu wjazd na teren Polski na kurs językowy organizowany przez Szkołę, Szkoła zwróci kwotę zapłaconą za kurs, pomniejszoną o opłatę rejestracyjną (100 złotych) oraz opłaty manipulacyjne określone w Umowie. Zwrot jest możliwy tylko w formie przelewu bankowego w ciągu 90 dni. Uczestnik zobowiązany jest do napisania wniosku i przedstawienia dokumentu potwierdzającego negatywną decyzję konsulatu o wydaniu wizy.
 9. W przypadku niskiej frekwencji (mniej niż 70%), a także ponad sześciu nieuzasadnionych nieobecnościach z rzędu, Uczestnik zostanie wykluczony z kursu.